[lnkForumImage]
Download FREE Software.

Confronta i prezzi di migliaia di prodotti.
News Forum Italiano
 Home | Login | Registrati | Ricerca 


 

Forums >

it.comp.giochi

Re: PATCH Fifa 2001

cailon.info123

27/03/2013 00:43:46

Patch FIFA 2.0 Download Patch FIFA v2.0.1 [dã test an toàn]
Download Patch Fifa online 2.0 - Download Patch Fifa online 2.0 beta - Download Patch Fifa online 2.0 betaPatch này b?n v1.1 dùng khá ?n ,nhung trong b?n 2.0 này mình th?y có r?t nhi?u ch?c nang m?i
Nói chung dùng patch này không ph?i làm cho máy cùi ch?y nhanh hon ,mu?t hon mà ch? dành cho nh?ng máy dã choi du?c fifa nhung lâu lâu v?n gi?t ho?c hình ?nh không dc mu?t,dành cho nh?ng b?n mu?n c?m nh?n thêm.Mình dã dùng b?n 1.1 và c?m th?y r?t t?t nên m?i khi không dùng patch lè c?m th?y x?u không ch?u du?c(Thích nh?t là cái d?u * trên d?u c?u th?

[img]http://nm8.upanh.com/b5.s27.d1/142a61b67f193bc184eb7ce5e7732d6a_44861998.patchfif%20...[/img]
[img]http://no5.upanh.com/b2.s27.d2/a7d32e44fc6546a448a9cc1a2221e241_46567985.20120626%20%201...[/img]
[yt]s6WhH8GJWxQ[/yt]
[url=http://www.mediafire.com/?32zlr...]Download Link Mediafire[/url]
[url=http://www.mediafire.com/?32zlr...][img]http://haiduongvui.vn/forum/ima...[/img][/url]
Link DownLoad : 8.2 MB
Download (8.2mb) : http://www.mediafire.com/?32zlr...
Hu?ng d?n s? d?ng (Có trong giao di?n c?a chuong trình): 1. Ch?n du?ng d?n mà các b?n cài FIFA ONLINE 2.
2. L?a ch?n nh?ng Patch b?n th?y c?n thi?t (Có th? tu? ch?nh - ph?n du?i).
?n vào tên Patch d? xem Demo nhé.
3. ?n Luu thi?t l?p d? luu l?i c?u hình cho l?n s? d?ng ti?p theo.
Ð?n dây thì các b?n có th? tu? ch?n:
- ?n vào Kh?i d?ng FIFA d? ch?y GameLoader.exe
- ?n Ch?y ?n d? ?n chuong trình xu?ng khay h? th?ng
- Thu nh? xu?ng TaskBar
4. T?i màn hình dang nh?p, ?n nút F7, khi nào có âm thanh báo hi?u thì các b?n m?i ti?n hành dang nh?p.
Luu ý: - Tu? theo vi?c l?a ch?n patch c?a b?n mà chuong trình x? lý nhanh hay ch?m, n?u ch?n t?t c? các Patch thì m?t kho?ng 2-3s (Các l?n choi sau s? nhanh hon, cho d?n khi b?n kh?i d?ng l?i máy).
- Patch ch? có tác d?ng 1 l?n, t? lúc b?n Patch d?n khi thoát Game. Nên b?n ph?i thao tác l?i bu?c 4 cho l?n choi ti?p theo!
Tu? ch?nh Patch: M?i ngu?i có m?t s? thích khác nhau, có th? tôi thích thay d?i sang bóng Jabulani (WC 2010),
nhung có b?n l?i thích bóng màu xanh duong ho?c EA màu cam gì dó.
V?y thì b?n ch? c?n copy nh?ng file c?a bóng dó vào du?ng d?n: (Thu m?c b?n cài Patch FIFA)\data\data2\ball

Tuong t? v?i vi?c thay d?i Face hay các Patch khác, các b?n ch? c?n copy file c?a các b?n vào dúng du?ng d?n c?a chuong trình Patch FIFA là du?c.

Nguon : http://patchf...