[lnkForumImage]
Download FREE Software.

Confronta i prezzi di migliaia di prodotti.
News Forum Italiano
 Home | Login | Registrati | Ricerca 


 

Forums >

it.comp.giochi

Re: PATCH Fifa 2001

cailon.info123

02/01/2013 04:55:13

Patch FIFA v2.0 - patch fifa m?i nh?t VTC chính th?c ra m?tPatch Fifa 2.0 m?i nh?t cho game th? - Patch fifa 2.0 m?i nh?t - T?i Patch fifa 5.0 m?i nh?t - Download Patch fifa 2.0 m?i nh?t
FiFa Patch 2.0 hình ?nh dep,nét!


Patch FIFA v2.0 - Download patch fifa m?i nh?t
???
Patch FIFA ONLINE 2 2.0 m?i nh?t 2012 (dã có r?t nhi?u lu?t download c?a nhi?u ngu?i tính trên t?ng s? di?n dàn có bài vi?t :
Bu?c 1 :
* B?n Hãy DOWLOAD Phiên B?n : [URL="https://www.box.com/s/jlg8qx56tp798t2d...]Download[/URL]
Nh?ng thay d?i trong phiên b?n 2.0 m?i nh?t này:
- Thay d?i b? c?c l?a ch?n Patch(giúp don gi?n hóa vi?c cài d?t patch)
- Thay d?i giao di?n Thông báo nh?
- Thêm các patch: Bi?n qu?ng cáo(adboard), Ph? ki?n cho c?u th?(gi?y, bang d?i tru?ng...), Logo Truy?n Hình Tr?c Ti?p (K+)
- Thêm Thi?t l?p d? l?a ch?n phím t?t: các phím t? F5-F12(? dây mình ch?n F7 nha)
- Thêm ch?c nang ch?p ?nh trong game
- Thêm ch?c nang ki?m tra c?p nh?t. Th?t ra chuong trình c?p nh?t cung ít, vì nó cung khá d?y d? r?i
N?u có góp ý t? m?i ngu?i thì mình s? cân nh?c d? c?p nh?t và thông báo qua ch?c nang này.


M?t s? ?nh trong game
[IMG]http://i.imgur.com...[/IMG]


Download Patch FiFa 2.0 m?i nh?t cho game th?
[IMG]http://i.imgur.com...[/IMG]


Patch FiFa 2.0 m?i nh?t cho game th?
[IMG]http://i.imgur.com...[/IMG]


Hu?ng D?n S? D?ng patch
B1:sau khi [URL="https://www.box.com/s/jlg8qx56tp798t2d...]Download[/URL] v? các b?n gi?i nén,các b?n m? file v?a gi?i nén và th?y có 2 file trong dó.d?u tiên các b?n ch?y file mang tên khoitaoPatchfifa.exe.
B2:sau khi làm xong bu?c 1 các b?n s? th?y hi?n thông báo "thành công" thì các b?n ch?y file còn l?i mang tên patchfifav1setup nha.nó hi?n ra 1 b?ng các b?n nh?n tieptuc-->>caidat.sau 3s nó cài xong các b?n nh?n k?t thúc.Sau khi các b?n nh?n k?t thúc s? hi?n ra b?ng patch c?a chúng ta.trên ph?n "ch?n thu m?c cài d?t" các b?n ph?i ch?n dúng du?ng d?n mà máy b?n dang choi cài fifa.(nhu máy mình cài ? c thì du?ng d?n s? là "C:\Program Files\VTCGame\FIFA Online 2") nh? là ph?i dua dúng d?n ch? cài fifa thì m?i ch?y du?c patch nha.


[IMG]http://haiduongvui.vn/forum/ima...[/IMG]


Link DownLoad : 8.21 MB
Download (8.21mb) : https://www.box.com/s/jlg8qx56tp...


Link DownLoad : 2.58 MB
Download (2.58mb) : https://www.box.com/s/jlg8qx56tp...